Måndag – Torsdag
07:00 – 16:00
Fredag
07:00 – 14:00
Lördag – Söndag
Stängt

Koopus Stadgar

Koopus stadgar antagna 2017-12-18

Föreningens firma

§ 1. Föreningens firma är Koopus Ek För. Styrelsen har sitt säte i Hedemora. Föreningens

räkenskapsår omfattar kalenderår.

 

Inledande bestämmelser

§2. Koopus. Ek. För skall vara ett arbetsintegrerade socialt företag. Föreningen har till

ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda arbete och

arbetsträning. Arbetskooperativet bedriver verksamhet genom att utföra legoarbeten åt

industrin samt uthyrning av egen arbetskraft.

Föreningen skall vidare svara för att medlemmarna får en arbetsplats med god gemenskap,

delaktighet, samverkan och god möjlighet till ansvarstagande. Föreningen skall vidare

medverka till medlemmarnas kompetensutveckling och främja medlemmar och icke

medlemmars inträde på den reguljära arbetsmarknaden. Föreningen kan utveckla och

underhålla ett nätverk av intressenter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§ 3. Föreningen är registrerad hos Bolagsverket enligt Lag om ekonomiska föreningar. Föreningen är

därmed skyldig att följa ett antal tvingande bestämmelser i denna lag utöver det som står nedan.

 

§ 4. Föreningen får använda elektroniska hjälpmedel för att skicka kallelser och annan information.

 

Medlemsinsatser och avgifter.

§ 5. Varje medlem skall betala en insats av 100 kr till föreningens bankkonto när medlemskap har

beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 6. Ordinarie föreningsstämma får bestämma en årlig medlemsavgift, dock högst 200 kr per medlem.

 

Föreningens medlemmar.

§ 7. Till medlem i föreningen antas efter ansökan den som kan förväntas följa föreningens stadgar och

beslut samt bidragit till förverkligandet av föreningens ändamål med

–  egen arbetsinsats som anställd under minst 12 månader eller

–  som ordinarie styrelseledamot under minst 6 månader.

Ansökan om inträde skall prövas av styrelsen.

 

§ 8. Medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställd

årsavgift.

 

§ 9. Medlem som inte längre bidrar med egen arbetsinsats eller genom att vara ledamot eller

suppleant i styrelsen skall begära utträde ur föreningen senast inom en månad efter nästa ordinarie

föreningsstämma.

 

§ 10. Den som genom överlåtelse eller på annat sätt förvärvat en medlems andel i föreningen måste

ansöka om medlemskap enlig ovan.

 

§ 11. Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen.

 

§ 12. Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar rätten att delta i överläggningar och

beslut om föreningens angelägenheter

 

§ 13. En medlem som inte följt § 8 – § 11 ovan kan uteslutas av styrelsen. En medlem kan också

uteslutas av styrelsen om hen bryter mot stadgarna och uppenbart skadar föreningen eller

motarbetar dess intressen eller ändamål. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning

till föreningsstämma genom att anmäla detta till styrelsen inom senast en månad efter det att

meddelande om uteslutning skickats till hens senast kända adress. En utesluten medlem har rätt att

närvara och yttra sig när denna punkt behandlas på föreningsstämma.

 

Återbetalning av medlemsinsatser

§ 14. En medlem som har avgått eller uteslutits har rätt att få tillbaka inbetald medlemsinsats.

 

Föreningens ledning

§ 15. Styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie

ledamöter samt högs tre suppleanter. Högst 3 av de ordinarie styrelseledamöterna får vara externa

ledamöter som inte är medlemmar i föreningen. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av

föreningsstämman fram till slutet av nästa föreningsstämma.

 

§ 16. Styrelsen skall utse en verkställande direktör.

 

§ 17. Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen kan delegera rätten att

företräda föreningen och teckna föreningens firma i olika frågor till en enskild person eller till flera

personer i förening.

 

Föreningsstämma

§ 18. Ordinarie föreningsstämma bör hållas i mars eller april, dock senast 6 månader från utgången av

varje räkenskapsår. Varje medlem äger en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Varje

ombud äger en röst.

 

§ 19. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ej är medlemmar har rätt att närvara och yttra sig.

 

§ 20. Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till

styrelsens ordförande senast en vecka innan stämman.

 

§ 21. Kallelse till en ordinarie föreningsstämma.

– Styrelsen kallar till föreningsstämma

– Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före föreningsstämman.

– Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgifter om de ärenden som skall förekomma.

– Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-post.

– Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev.

 

§ 22. På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för föreningsstämman

3. Val av protokollförare

4. Fastställande av röstlängd

5. Vall av två protokolljusterare tillika rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fråga om stämman utlysts i laga ordning

8. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om disposition av vinst- eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Bestämmande av ersättning till dem som enligt dessa stagar skall väljas till olika uppdrag inom föreningen.

14. Fastställande av årsavgift

15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

16. Val av styrelseledamöter

17. Val av ordförande

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter

19. Val av valberedning

20. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman och som varit styrelsen tillhanda senast en vecka innan stämman

21. Mötets avslutande

 

§ 23. Kallelse till extra föreningsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före

stämman. Om extra föreningsstämma skall behandla stadgeändring, likvidation eller annan typ av

ärende som nämns i Lagen(1987:667) om ekonomiska föreningar 7 kap 17§ andra stycket skall

kallelse utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman; kallelse skall vid sådan

extrastämma även skickas med post till varje medlem vars postadress är känd av föreningen.

 

Revision och särskild granskning.

§ 24. Till granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning

utses en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma fram till

slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

Vinstutdelning och viss annan användning av föreningens egendom.

§ 25. Uppkommet överskott/underskott skall balanseras i ny räkning för vidare återinvestering och

utveckling av verksamheten.

 

Likvidation och upplösning.

§ 26. Vid föreningens upplösning(likvidation) skall behållna tillgångar – efter det att medlemmarna

fått tillbaka sina insatser – fonderas eller skänkas till förening eller stiftelse som verkar för att stödja

arbetsintegrerade sociala företag i den initiala processen.

 

Ikraftträdande.

§ 17. Dessa stadgar trädde i kraft efter extra föreningsstämma 2017-12.18 då en ny lydelse av §2

antogs.